Indian Coffee Shops Ottawa, Ontario

Indian Coffee Shops in Ottawa, Ontario

Karuna Cafe820 Somerset St W , Ottawa , ON K1R 6R5
P: 613-230-1XXX

Ontario